pl en
If you want some informations about sudoku, check wikipedia.
main menu
design & code: eta-m
cachecachecachecachecachecachecachecachecachecachecachecachecachecachecachecachecachecachecachecachecachecachecachecachecache